Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

0

%

£120raised of £500 target by 4 supporters

Weʼre raising £500 to Ryan4leukaemia

16 days to go

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

Story

Roedd colli fy nhad yn sydyn pan gafodd trawiad ar y galon ym mis Awst 2016 yn amser tywyll i'n teulu. Yr oedd yn 62 oed, a bu farw yn sydyn yng nghartref fy rhieni. Yn anffodus, roedd fy ymdrechion i’w adfywio’n aflwyddiannus.

Pan gawsom ei angladd, codwyd llawer o arian ar gyfer Calonnau Cymru ac rwy nawr yn teimlo fy mod am gael effaith bosotif er gof am dad.

Ar y 26ain o Hydref, 2018, mi fyddaf i a’n ffrindiau mawr, Roger Davies a Neil Windsor-Jones yn teithio o Lundain i Cusco i gynnal her 7 diwrnod o gerdded ar un o'r llwybrau mwyaf poblogaidd y byd: Llwybr yr Inca, Machu Picchu. Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad yn fawr iawn.

Byddaf yn rhoi arian i ddwy elusen. Yr elusen cyntaf, unwaith eto, yw i Calonnau Cymru (http://welshhearts.org/). Maent wedi cytuno i ddefnyddio'r arian a godwyd i brynu a lleoli diffibriliwr sydd ei angen yn y rec yn Rhydaman. Cost deffibriliwr yw £995 ac os yw'n cael ei leoli y tu allan (fel yr ydym yn bwriadu ei wneud), mae hefyd angen cabinet, sy'n costio £495 ychwanegol.

Bydd yr ail elusen yn helpu Ryan4Leukemia. https://en-gb.facebook.com/Ryan4leukaemia/ https://www.justgiving.com/crowdfunding/nathan-davies-3. Roedd y diweddar Ryan Davies yn dioddef o Lewcemia Myeloid Aciwt am 10 mlynedd, wedi ymroi ei amser, gyda’i frawd Nathan, i sefydlu'r elusen hon. Hyd yn hyn, mae'r elusen wedi codi dros £55,000 i ysbytai lleol a wardiau canser, gan gynnwys PPH Llanelli, Hosbis Ty Bryngwyn, Ysbyty’r Heath yng Nghaerdydd, Ysbyty St Thomas yn Llundain, a nifer o bobl lleol sydd angen cymorth. Mae Nathan yn parhau i redeg yr elusen er cof am Ryan er mwyn helpu eraill sy’n dioddef o ganser.

Byddwn yn ariannu’r taith ein hunain (teithio, llety, bwyd ac ati) ac felly mi fydd fydd pob cyfraniad a wneir gennyoch yn mynd yn syth i'r elusennau.

Roedd marwolaeth fy nhad mor sydyn, ac os gallaf wneud rhwy fath o wahaniaeth fel bod hyn ddim yn digwydd i deulu arall, dwi’n siwr bydd dad yn falch. Mae cannoedd o bobl ifanc a hŷn yn treulio’u amser lawr y rec yn wythnosol, a gallai diffibriliwr achub bywydau.

Rhowch gymaint ag y gallwch.

Diolch

Iwan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Losing my dad suddenly when he had a heart attack in August 2016 was a dark time for our family. He was 62, and passed away suddenly at my parents’ home. Despite my efforts to resuscitate him, he never came through.

A lot of money was raised for Calonnau Cymru, or Welsh hearts foundation, when we had his funeral. I feel now that I want to positively impact the memory of dad.

On the 26th of October, 2018, myself and great friends of mine, Roger Davies and Neil Windsor-Jones, will travel from London to Cusco to undertake a 7 day challenge of trekking one of the most popular trails in the world: the Inca Trail of Machu Picchu, and I would appreciate your sponsors very much.

I am going to give the money to two charities. The first charity, once again is to the Welsh hearts foundation. They have agreed to use the money raised to purchase and locate a much needed defibrillator down at the recreation ground in Ammanford. The cost of a Defibrillator is £995 and if placing it outside, which we intend to do, then a heated alarmed cabinet is also needed, which costs an additional £495.

The second charity will be in aid of Ryan4Leukemia. The late Ryan Davies was an Acute Myeloid Leukaemia patient for 10 years, and along with his brother Nathan, dedicated his time to set up this charity. https://en-gb.facebook.com/Ryan4leukaemia/ https://www.justgiving.com/crowdfunding/nathan-davies-3. So far, the charity has raised and donated over £55,000 to local hospitals and cancer wards including PPH Llanelli, Ty Bryngwyn Hospice, Cardiff Heath Hospital, St Thomas Hospital London and numerous local people in need of assistance. Nathan is continuing to run the charity in Ryan’s honour to help others going through cancer.

We will be funding ourselves (travel, accommodation, food etc). All donations made will go straight to the charities.

As already mentioned, my dad’s death was so sudden, and if I can make a difference and stop this happening to another family, I’m sure he’d be proud. The number of young and older people that spend time down the rec every week are in the 100’s, and a defibrillator could potentially save lives.

Please give as much as you can.

Diolch

Iwan

Share this story

Updates

0

Iwan Mainwaring

Updates appear here

  3 months ago

  Iwan Mainwaring started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 7/19/2018 5:21 PM

  Supporters

  4

  • Gill and Ashley Morgan

   Gill and Ashley Morgan

   Jul 19, 2018

   £25.00

  • Ammanford RFC presentation evening bucket collection

   Ammanford RFC presentation evening bucket collection

   Jun 18, 2018

   £75.00

  • Anonymous

   Anonymous

   May 8, 2018

  • Ceri rees

   Ceri rees

   May 8, 2018

   Good luck Iwan

   £10.00

  Iwan Mainwaring

  Become a supporter

  Help Iwan Mainwaring raise more

  About the fundraiser
  Iwan Mainwaring

  Iwan Mainwaring

  Report this Page

  * JustGiving crowdfunders pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.

  Donate