Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Iwan Mainwaring raised £165 from 6 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 25/10/2018

0

%

£165raised of £500 target by 6 supporters

  Weʼve raised £165 to Ryan4leukaemia

  Funded on Thursday, 25th October 2018

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  Roedd colli fy nhad yn sydyn pan gafodd trawiad ar y galon ym mis Awst 2016 yn amser tywyll i'n teulu. Yr oedd yn 62 oed, a bu farw yn sydyn yng nghartref fy rhieni. Yn anffodus, roedd fy ymdrechion i’w adfywio’n aflwyddiannus.

  Pan gawsom ei angladd, codwyd llawer o arian ar gyfer Calonnau Cymru ac rwy nawr yn teimlo fy mod am gael effaith bosotif er gof am dad.

  Ar y 26ain o Hydref, 2018, mi fyddaf i a’n ffrindiau mawr, Roger Davies a Neil Windsor-Jones yn teithio o Lundain i Cusco i gynnal her 7 diwrnod o gerdded ar un o'r llwybrau mwyaf poblogaidd y byd: Llwybr yr Inca, Machu Picchu. Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad yn fawr iawn.

  Byddaf yn rhoi arian i ddwy elusen. Yr elusen cyntaf, unwaith eto, yw i Calonnau Cymru (http://welshhearts.org/). Maent wedi cytuno i ddefnyddio'r arian a godwyd i brynu a lleoli diffibriliwr sydd ei angen yn y rec yn Rhydaman. Cost deffibriliwr yw £995 ac os yw'n cael ei leoli y tu allan (fel yr ydym yn bwriadu ei wneud), mae hefyd angen cabinet, sy'n costio £495 ychwanegol.

  Bydd yr ail elusen yn helpu Ryan4Leukemia. https://en-gb.facebook.com/Ryan4leukaemia/ https://www.justgiving.com/crowdfunding/nathan-davies-3. Roedd y diweddar Ryan Davies yn dioddef o Lewcemia Myeloid Aciwt am 10 mlynedd, wedi ymroi ei amser, gyda’i frawd Nathan, i sefydlu'r elusen hon. Hyd yn hyn, mae'r elusen wedi codi dros £55,000 i ysbytai lleol a wardiau canser, gan gynnwys PPH Llanelli, Hosbis Ty Bryngwyn, Ysbyty’r Heath yng Nghaerdydd, Ysbyty St Thomas yn Llundain, a nifer o bobl lleol sydd angen cymorth. Mae Nathan yn parhau i redeg yr elusen er cof am Ryan er mwyn helpu eraill sy’n dioddef o ganser.

  Byddwn yn ariannu’r taith ein hunain (teithio, llety, bwyd ac ati) ac felly mi fydd fydd pob cyfraniad a wneir gennyoch yn mynd yn syth i'r elusennau.

  Roedd marwolaeth fy nhad mor sydyn, ac os gallaf wneud rhwy fath o wahaniaeth fel bod hyn ddim yn digwydd i deulu arall, dwi’n siwr bydd dad yn falch. Mae cannoedd o bobl ifanc a hŷn yn treulio’u amser lawr y rec yn wythnosol, a gallai diffibriliwr achub bywydau.

  Rhowch gymaint ag y gallwch.

  Diolch

  Iwan

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Losing my dad suddenly when he had a heart attack in August 2016 was a dark time for our family. He was 62, and passed away suddenly at my parents’ home. Despite my efforts to resuscitate him, he never came through.

  A lot of money was raised for Calonnau Cymru, or Welsh hearts foundation, when we had his funeral. I feel now that I want to positively impact the memory of dad.

  On the 26th of October, 2018, myself and great friends of mine, Roger Davies and Neil Windsor-Jones, will travel from London to Cusco to undertake a 7 day challenge of trekking one of the most popular trails in the world: the Inca Trail of Machu Picchu, and I would appreciate your sponsors very much.

  I am going to give the money to two charities. The first charity, once again is to the Welsh hearts foundation. They have agreed to use the money raised to purchase and locate a much needed defibrillator down at the recreation ground in Ammanford. The cost of a Defibrillator is £995 and if placing it outside, which we intend to do, then a heated alarmed cabinet is also needed, which costs an additional £495.

  The second charity will be in aid of Ryan4Leukemia. The late Ryan Davies was an Acute Myeloid Leukaemia patient for 10 years, and along with his brother Nathan, dedicated his time to set up this charity. https://en-gb.facebook.com/Ryan4leukaemia/ https://www.justgiving.com/crowdfunding/nathan-davies-3. So far, the charity has raised and donated over £55,000 to local hospitals and cancer wards including PPH Llanelli, Ty Bryngwyn Hospice, Cardiff Heath Hospital, St Thomas Hospital London and numerous local people in need of assistance. Nathan is continuing to run the charity in Ryan’s honour to help others going through cancer.

  We will be funding ourselves (travel, accommodation, food etc). All donations made will go straight to the charities.

  As already mentioned, my dad’s death was so sudden, and if I can make a difference and stop this happening to another family, I’m sure he’d be proud. The number of young and older people that spend time down the rec every week are in the 100’s, and a defibrillator could potentially save lives.

  Please give as much as you can.

  Diolch

  Iwan

  Updates

  0

  Iwan Mainwaring

  Updates appear here

   7 months ago

   Iwan Mainwaring started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 10/25/2018 3:55 PM

   Supporters

   6

   • Nerys Drewson

    Nerys Drewson

    Oct 25, 2018

    Pob Lwc Iw! Go for it 👌🏻 X

    £20.00

   • Lowri Mainwaring

    Lowri Mainwaring

    Oct 22, 2018

    Joia pob muned Iws! Llawer o gariad wrth Lows a Carrie (a Molly) xxxx

   • Gill and Ashley Morgan

    Gill and Ashley Morgan

    Jul 19, 2018

    £25.00

   • Ammanford RFC presentation evening bucket collection

    Ammanford RFC presentation evening bucket collection

    Jun 18, 2018

    £75.00

   • Anonymous

    Anonymous

    May 8, 2018

   • Ceri rees

    Ceri rees

    May 8, 2018

    Good luck Iwan

    £10.00

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Iwan Mainwaring

   Iwan Mainwaring

   Report this Page