Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

Traws Link Cymru

Traws Link Cymru is crowdfunding

0%
£2,553
raised of £5,000 target by 87 supporters

Weʼre raising £5,000 to fund our campaign to reopen the West Wales Rail Corridor - i codi arian i’r ymgyrch i ail agor Corridor Rheilffordd Gorllewin Cymru

Carmarthen

Don't have time to donate right now?

Story

Ffurfiwyd grŵp ymgyrchu Traws Link Cymru yn 2013 gyda’r nod o adfer y rheilffyrdd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin, ac Afon Wen a Bangor, a gaewyd i deithwyr yn y 1960au o dan raglen Beeching i rwydwaith rheilffyrdd Prydain. Ar hyn o bryd, mae canolbarth a gorllewin Cymru ymhlith rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y Deyrnas Unedig ac, yn wir, Gorllewin Ewrop. Ac eto, mae gan y rhanbarth hwn gryn botensial o ran twristiaeth ac amaethyddiaeth; mae ganddo gronfa gyflogaeth a allai wasanaethu ystod eang o ddiwydiannau bach a chanolig; mae ganddo dri champws prifysgol a sawl coleg addysg bellach cysylltiedig ar saith campws; dyma leoliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru; pencadlys sianel deledu S4C; ac mae ganddi hanes diwylliannol cyfoethog ac amrywiol.

I wireddu potensial y rhanbarth hwn, mae angen gweledigaeth, cynllunio a mewnfuddsoddi. Ond mae’r rhwydwaith cyfathrebu gwael yn parhau yn anfantais fawr. Mae’r system ffyrdd bresennol yn annigonol ar gyfer anghenion y rhanbarth, ac er bod y cysylltiadau rheilffordd presennol tua’r dwyrain o Fangor ac Aberystwyth, ac i’r dwyrain a’r gorllewin o Gaerfyrddin, yn cael eu defnyddio’n helaeth, nid ydynt yn gwneud fawr ddim i wella cysylltedd rhanbarthol.

Mae Traws Link Cymru wedi dadlau y gallai rheilffyrdd newydd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin ac Afon Wen a Bangor ddarparu’r ysgogiad sydd ei angen i roi hwb cychwynnol i adfywio economaidd a chymdeithasol ledled y rhanbarth. At hynny, byddai rheilffordd sy’n rhedeg o Fangor yn y gogledd i Gaerfyrddin yn y de nid yn unig yn darparu cyswllt trafnidiaeth pwysig rhwng De Cymru ddiwydiannol a’r gogledd gwledig, ond byddai hefyd yn rhwymo’r wlad gyda’i gilydd i greu Cymru fwy integredig. O’r herwydd, byddai gan y rheilffyrdd newydd hyn arwyddocâd strategol a gwleidyddol sylweddol.

Am rhagor o wybodaeth, ewch i gwefan Traws Link Cymru.

The campaign group Traws Link Cymru was formed in 2013 with aims to reinstate the railway lines between Aberystwyth and Carmarthen, and Afon Wen and Bangor, both of which were closed to passengers in the 1960s under the programme of Beeching Cuts to the British rail network. Mid- and West Wales are currently some of the most deprived areas of the United Kingdom and, indeed, of Western Europe. Yet this region has considerable potential in terms of tourism and agriculture; it has an employment pool that could service a wide range of small and medium-scale industries; it has three university campuses and several linked colleges of further education on seven campuses; it has the National Library of Wales; the Royal Commission for Ancient and Historic Monuments; the headquarters of the S4C television channel; and it has a rich and diverse cultural history.

Realising the potential of this region requires, vision, planning and inward investment. But the poor communications network remains a major drawback. The current road system is inadequate for the region’s needs, and while the existing railway links eastwards from Bangor and Aberystwyth, and east and west from Carmarthen, are both well-used, they do little to improve regional connectivity.

Traws Link Cymru has argued that new railway lines between Aberystwyth and Carmarthen and Afon Wen and Bangor could provide the stimulus needed to kick-start economic and social regeneration throughout the region. Moreover, a railway line running from Bangor in the north to Carmarthen in the south would not only provide an important transport link between industrial South Wales and the rural north, but it would also bind the country together to produce a more integrated Wales. As such, these new railway lines would have considerable strategic and political significance.

For further information, please visit the Traws Link Cymru website.

Share this story

Updates

0

Traws Link Cymru

Updates appear here

  2 years ago

  Traws Link Cymru started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 10/7/2022 14.36

  Supporters

  87

  • Anonymous

   Anonymous

   Oct 7, 2022

   I worked as a planning consultant for DfT, TfL and the Heathrow Express back in the 90/00s and I can tell you London had no interest in building railways in Wales then and probably still don't now.

   £50.00

  • Anamyd Mailliw

   Anamyd Mailliw

   Sep 13, 2022

   My third bit, to push it over the half way mark. £625 per month for the next 4 months will be needed to reach the target, so keep donating, people!

   £6.10

  • Anonymous

   Anonymous

   Sep 13, 2022

   Please reconsider opening this line - the West Wales Corridor line. The re-opening of line the would open up a wealth of opportunities - economic and tourism benefits would be of great benefit

   £30.00

  • Robert Payne

   Robert Payne

   Aug 29, 2022

   Let's make this happen. Lines like these should have never closed. People should always think of what might happen in the future and stop been short sighted.

   £217.50

  • Anonymous

   Anonymous

   Aug 15, 2022

  • Graham Hargreaves

   Graham Hargreaves

   Aug 8, 2022

   I will donate more when the first slleper is laid on the Gwynedd Link.

   £100.00

  • Maggie Kirk

   Maggie Kirk

   Jul 26, 2022

   Wales needs this!

   £20.00

  Traws Link Cymru

  Become a supporter

  Help Traws Link Cymru raise more

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered nonprofit.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  About the fundraiser
  Traws Link Cymru

  Traws Link Cymru

  Carmarthen

  Report this Page