National Botanic Garden of Wales

Support our Apprenticeships Scheme | Cefnogi'r Cynllun Prentisiaethau

We are seeking your donations to help support the next generation of plant conservationists. | Rydym yn gofyn am eich rhoddion i helpu cefnogi'r genhedlaeth nesaf o gadwraethwyr planhigion.
£90
raised
RCN 1036354

Be a fundraiser

Create your own fundraising page and help support this cause.

Start fundraising

Story

The National Botanic Garden of Wales is seeking your support towards our Apprenticeship Scheme

Apprenticeships are a great way to launch a career in horticulture. The National Botanic Garden of Wales established an apprenticeship scheme back in 2015, which offers opportunities for a two-year work-based horticulture course with day release for academic study.

Many of our apprentices have gone on to work at local employers in the Carmarthenshire area, and some have even stayed to work at the National Botanic Garden of Wales. Skills in horticulture are incredibly important, with many jobs requiring advanced skills and knowledge.

We need your support to help ensure that we can continue to offer placements at the National Botanic Garden of Wales. These opportunities are important not only to us, but to the young people who come here to learn and develop.

For further information, please visit our website.

Thank you

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn edrych am gefnogaeth tuag at ein Cynllun Prentisiaeth

Mae prentisiaethau yn ffordd arbennig o ddechrau gyrfa yng ngarddwriaeth. Sefydlodd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gynllun prentisiaeth yn ôl yn 2015, syn cynnig cyfle dwy flynedd o hyd wedii seilio yn y gweithle gyda diwrnod o astudiaeth academaidd.

Mae llawer on prentisiaid wedi mynd ymlaen i weithio i gyflogwyr lleol yn ardal Sir Gaerfyrddin, ac mae rhai hyd yn oed wedi aros i weithio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae sgiliau mewn garddwriaeth yn hynod o bwysig, gyda llawer o swyddi yn gofyn am sgiliau a gwybodaeth uwch.

Rydym angen eich cefnogaeth i helpu i sicrhau y gallwn barhau i gynnig lleoliadau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Maer cyfleoedd hyn yn bwysig nid yn unig i ni, ond ir bobl ifanc syn dod yma i ddysgu a datblygu.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan.

Diolch

About the charity

A charity dedicated to the research and conservation of biodiversity, sustainability, lifelong learning and the enjoyment of the visitor. Elusen sydd yn ymroi i waith ymchwil a gwarchod bioamrywiaeth, i gynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad yr ymwelydd

Donation summary

Total raised
£90.00
+ £22.50 Gift Aid
Online donations
£90.00
Offline donations
£0.00
Direct donations
£90.00
Donations via fundraisers
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.