Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

Heulwen Jones raised £50 from 5 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 18/08/2018

0

%

£50raised of £600 target by 5 supporters

  Weʼve raised £50 to Defib Llan

  Funded on Saturday, 18th August 2018

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  Diolch i grant a ddyfarnwyd i Prom Llanllyfni gan Sefydliad y Galon, byddwn yn derbyn un diffibriliwr ZOLL AED Plus a phecyn hyfforddi Achub Push, a bydd yn rhaid i ni fel pentref godi £600 yn hytrach na'r £1,500 y mae'r offer yn ei gostio. Bydd y diffibriliwr yn cael ei osod ger neu ar y Neuadd Goffa a bydd yr hyfforddiant a gynhwysir yn y pecyn hefyd yn cael ei ddarparu yn y Neuadd.

  Mae deffibriliwr yn ddyfais sy'n rhoi sioc drydanol ddwys i'r galon trwy wal y frest pan fo calon rhwyun yn stopio. Gelwir y sioc ynni uchel yma yn ddifibriliad, ac mae'n gam hanfodol sy'n gallu achub bywyd yn y frwydr i oroesi. Mae difibrilwyr yn hawdd i'w defnyddio. Er nad yw pob un ohonyn nhw'n edrych yr un fath, maent i gyd yn gweithredu yn fras yr un ffordd. Mae'r peiriant yn rhoi cyfarwyddiadau llafar clir.

  Os byddwch chi'n dod ar draws rhywun sydd wedi cael ataliad ar y galon, mae'n hanfodol galw 999 a dechrau CPR. Yna dylech drio canfod a oes diffibriliwr wrth ymyl. Ar ôl ataliad calon, mae pob munud heb CPR a diffibriliad yn lleihau siawns rhywun o oroesi 10 y cant.

  Os defnyddir diffibriliwr o fewn 3-5 munud o’r ataliad, mae cyfraddau goroesi yn neidio o 6 y cant i 74 y cant. Mae'r ffigyrau'n ategu'r ffaith eu bod yn gwneud gwahaniaeth enfawr. Mewn gwirionedd, ochr yn ochr â CPR effeithiol, yr offer yma, yn ôl defibshop, ydi’r unig driniaeth effeithiol ar gyfer person sydd wedi dioddef ataliad calon.

  Thanks to a grant awarded to Prom Llanllyfni from the BHF, we will receive one ZOLL AED Plus defibrillator and a Call Push Rescue training kit, and will have to raise £600 instead of the £1,500 the equipment actually costs.

  The defibrillator will be placed on or near the Memorial Hall and the training programme contained in the kit will also be provided in the Hall.

  A defibrillator is a device that gives a high energy electric shock to the heart through the chest wall to someone who is in cardiac arrest. This high energy shock is called defibrillation, and it's an essential life saving step in the chain of survival. Defibrillators are very easy to use. Although they don’t all look the same, they all function in broadly the same way. The machine gives clear spoken instructions.

  If you come across someone who has had a cardiac arrest, it’s vital to call 999 and start CPR. Then you should find out if there is a defibrillator nearby. After a cardiac arrest, every minute without CPR and defibrillation reduces someone's chance of survival by 10 per cent.If a defibrillator is used within 3-5 minutes of cardiac arrest, survival rates jump from 6 per cent to 74 per cent The figures back up the fact that they make a huge difference. In fact, alongside effective CPR, they are, according to defibshop, the only effective treatment for a person who has suffered cardiac arrest.

  Updates

  0

  Heulwen Jones

  Updates appear here

   8 months ago

   Heulwen Jones started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 4/24/2018 4:00 PM

   Supporters

   5

   • Megan Roberts

    Megan Roberts

    Apr 24, 2018

    £10.00

   • Dafydd Wynne

    Dafydd Wynne

    Apr 22, 2018

    £10.00

   • Neil Perkins

    Neil Perkins

    Apr 20, 2018

    Neil a Sioned

    £10.00

   • Tesni Jones

    Tesni Jones

    Apr 20, 2018

    Pete a Tes x

    £10.00

   • Llio a Craig

    Llio a Craig

    Apr 20, 2018

    £10.00

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   Heulwen Jones

   Heulwen Jones

   Report this Page