Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

We did it!

M JONES raised £40 from 3 supporters

or

Start your own crowdfunding page

Closed 31/10/2018

0

%

£40raised of £10,000 target by 3 supporters

  Weʼve raised £40 to fund the restoration of the organ at Theatr Soar, Merthyr Tydfil.

  Merthyr Tydfil, UK
  Funded on Wednesday, 31st October 2018

  What is crowdfunding?

  Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

  The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

  Story

  Rydym yn gofyn am eich help! Rhowch beth bynnag gallwch i’n organ, os ydy e’n £5, £50, £500 neu mwy tuag at sicrhau dyfodol disglair i ddathliad treftadaeth Cymreig Merthyr Tudful yn Theatr Soar. Ein targed yw £10,000.

  Mae Canolfan Soar yn Ganolfan Gymraeg sydd yn gartref i sefydliadau Cymraeg ardal Merthyr Tudful. Mae'r Ganolfan yn cynnwys Theatr Cymunedol sydd wedi ein galluogi ni i ehangu ein gwaith yn y gymuned. O fewn adeilad y Theatr mae gennym 'Peter Conacher & Co Grand Two- Manual Organ'. Gosodwyd yr organ yn yr 1880au oedd am gost o £1,500.

  Bwriedir codi cyfanswm o £300,0000 er mwyn:

  1. Adfer yr organ i'w chyflwr gwreiddiol.

  2. Cynnal rhaglen o weithgareddau, gweit

  hdai, cyrsiau a pherfformiadau cymunedol er mwyn codi ymwybyddiaeth am dreftadaeth Merthyr Tudful ymhlith plant, pobl ifanc ac oedolion.

  3. Cyflogi Swyddog Treftadaeth i arwain a gweithredu'r prosiect am gyfnod o dair blynedd.

  Rydym wedi llwyddo denu cyllid i ddatblygu’n cynllun gan Gronfa Loteri’r Treftadaeth. Fel rhan o’n cais rownd derfynol rydym am godi swm o £10,000 tuag at atgyweirio’r organ erbyn mis Tachwedd 2018.

  Cynhelir prosiect i beilota gweithgareddau amrywiol yn ystod ein cyfnod datblygu. Mae ‘r prosiect yma m

  ewn cydweithrediad ag Artis Community a Breaking Barriers yn cynnwys prosiectau symud a dawns, arlunio, casglu atgofion a ffilmio a chanu. Gweler lluniau o’r gweithgareddau di-ri.

  Diolch o galon am eich cefnogaeth.

  We're looking for your help! Please give whatever you can to our organ, be it £5, £50, £500 or more towards securing a bright future to the Welsh heritage celebration of Merthyr Tydfil in Theatr Soar. Our target is £10,000.

  Canolfan Soar is a Welsh Centre and is home to Welsh establishments in the area of Merthyr Tydfil. The centre includes a Community Theatre which has enabled us to expand our community work. Within the Theatre building is a 'Peter Conacher & Co Grand Two- Manual Organ'. The organ was placed in the 1880s for a cost of £1500.

  We intend to raise a total of £300,0000 in order to:

  1. Restore the organ to it's original condition.

  2. Carry out a programme of events, workshops, courses and community performances to raise awareness of Merthyr Tydfil's heritage among children, young people and adults.

  3. Employ a Heritage Officer to conduct and implement the project for a period of three years.

  We have successfully secured funding to develop the project by the Heritage Lottery Fund. As part of our final round application, we must raise a total amount of £10,000 towards the repair of the organ by November 2018.

  We gratefully appreciate your support.

  Updates

  0

  M JONES

  Updates appear here

   5 months ago

   M JONES started crowdfunding

   Leave a message of support

   Page last updated on: 10/25/2018 3:44 PM

   Supporters

   3

   • Natasha James

    Natasha James

    Oct 25, 2018

    Kick starting the regeneration of Soar's fab organ.

    £10.00

   • Alun Cooke

    Alun Cooke

    Jul 31, 2018

   • Sarah Pace

    Sarah Pace

    Jul 11, 2018

    Happy to contribute to preserve this beautiful instrument - an important part our our heritage.

    £20.00

   Great people make things happen

   Do you know anyone in need or maybe want to help a local community cause?

   Create you own page and donʼt let that cause go unfunded!

   About Crowdfunding
   About the fundraiser
   M JONES

   M JONES

   Merthyr Tydfil, UK

   Report this Page