Taith Tesni

Taith Tesni

Fundraising for Wales Air Ambulance Charitable Trust
£4,949
raised
by 132 supporters
Donations cannot currently be made to this page
We provide all-Wales emergency air cover to serve Wales & save lives 365 days a year

Story

Taith Tesni

Wedi ei drefnu gan Ifor Williams Trailers er cof am fywyd

Tesni Lois Edwards

ac i ddangos cefnogaeth i dad Tesni, Jason Edwards, ei mham, Dwysan Rowena a’u teuluoedd.

(For English Version Please Scroll Down)


Annwyl oll,

Gyda thristwch mawr y clwysom flwyddyn yn ôl am y newyddion fod Tesni, merch Jason a Dwysan a chwaer i Morgan a Findlay wedi marw. Roedd y teimlad o fod yn ddiweth, drwy beidio â gallu helpu i leddfu’r boen yn rhywbeth llethol i ni gyd.

Roedd Tesni yn person hardd, yn nghanol cofleidio ac anturiaethau bywyd ac ar fin gwneud penderfyniadau a fyddai’n dyffinio’i llwybr tuag at y dyfodol.  Mae twll enfawr wedi ei adael yn nghalonau pawb oedd yn ei nabod a’i charu.

Er gwaethaf ymdrechion gorau  criw Ambiwlans Awyr Cymru i gyrraedd Tesni a mynd â hi i'r ysbyty, yn anffodus roedd cyflwr Tesni yn golygu nad oedd y meddygon yn gallu ei helpu.

Ym mis Tachwedd y llynedd cysylltodd y Cwmni â Jason a Dwysan i drafod ffordd addas o anrhydeddu cof Tesni. Penderfynwyd ar y cyd pan fod yr amser yn iawn, y byddem yn trefnu taith gerdded noddedig gyda theulu a ffrindiau Tesni, cydweithwyr Jason a Dwysan a phawb sy’n dymuno cerdded er cof am fywyd Tesni a dangos eu cefnogaeth at ei theulu.

Hoffem ddiolch i Mr Dafydd Morris (Pennaeth Cynorthwyol) a Mr Martin Froggit (Prifathro). Maent wedi helpu i weithio gyda ffrindiau ac athrawon Tesni yn ogystal â disgyblion Ysgol Dinas Brân i wneud y daith a’r ymgyrch codi arian yma yn ddigwyddiad sy’n dangos cefnogaeth gan y rhai oedd yn caru ac yn gofalu am Tesni a’r rhai sy’n dymuno cysuro Dwysan a Jason.  

I ba sefydliad yr ydym yn codi arian ar ei gyfer?

Ynghyd a’r teulu, mae Jason and Dwysan wedi enwebu Ambiwlans Awyr Cymru i fod yn fuddiolwr yr holl arian â godir yn enw Tesni. Am bob £1 â godwyd yn nawdd ar gyfer 'Taith Tesni', mae Ifor Williams Trailers yn gaddo rhoi £1 ychwanegol i ddyblu’r rhodd.

Pam fod y gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru hanfodol i bob un ohonom?
Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn elusen CYMRU GYFAN sy'n darparu gwasanaeth awyr brys ar gyfer y rhai sy'n gwynebu salwch neu anafiadau sy'n bygwth bywyd

Mae tri hofrennydd yr elusen yn gwynebu tirlun amrywiol a heriol; dros 8,000 milltir sgwâr o gefn gwlad anghysbell, trefi a dinasoedd prysur, cadwyni o fynyddoedd, a 800 milltir o arfordir. 
Mae siawns claf o oroesi ac adfer yn gynnar yn cael ei gynyddu os derbynir y gofal cywir o fewn yr awr gyntaf, sy’n cale ei dderbyn fel yr Awr Auraidd. Mae'r amseroedd ymateb cyflym a'r gofal meddygol arbenigol â ddarperir gan y criwiau Ambiwlans Awyr Cymru yn cael cleifion i'r gofal sydd ei angen yn yr amser cyflymaf posibl. Mae pob taith gydag cost cyfartalog o £1,500.

Sut allai helpu?

Bydd yr holl roddion o wêfan ‘Just Giving’ yn mynd yn syth at Ambiwlans Awyr Cymru. Diolch o galon i bawb sydd wedi cefnogi’r achos hyd yn hyn, rydym yn wirioneddol ddiolchgar am eich haelioni.  Gallwch noddi unigolion neu’r holl gerddwyr drwy lenwi un o ffurflenni noddi y cerddwyr sydd wedi cofrestru. 

Pryd cynhelir y daith gerdded?

Dydd Sul 14eg Medi gydag amser dechreuol o 10.45yb.

Pa lwybr bydd y daith yn ei gymryd?

Yn dilyn cyfeiriad cyffredinol y llwybr a gymerwyd gan Tesni i fynd i'r ysgol, rydym wedi dewis i gerdded o Gynwyd i Langollen ar hyd yr hen drac rheilffordd a'r ffyrdd tawelach yn ôl.
Byddwn yn cyfarfod yn meysydd chwarae twr Llangollen  SAT NAV: LL20 8TE lle mae digon o le i bawb i barcio eu ceir. Bydd bysiau yn cael eu darparu i gludo bob grŵp i ddechrau eu taith gerdded

Grŵp 1 Gadael Llangollen 10.00                      Pellter 14 milltir
Gadael o flaen y ffatri yng Nghynwyd am 10.45yb, bydd y daith yn dilyn llwybr yr hen reilffordd ar hyd ochr yr Afon Dyfrdwy. Mae'r adran hon o'r daith yn wastad yn bennaf.

Grŵp 2 Gadael Llangollen 10:45                      Pellter 12 milltir
Gadael y maes parcio o flaen y Ganolfan Gwerthu IWT yng Nghorwen am 11.15yb, bydd y daith yn mynd drwy'r dref Corwen, dros Bont Afon Dyfrdwy ac ar hyd y ffordd tawelach yn ôl i Carrog. Mae'r adran hon o'r daith yn wastad yn bennaf.

Grŵp 3 Gadael Llangollen 11:45                      Pellter 8.8 milltir
Ymuno â'r daith ar y ffordd gefn y tu hwnt i'r bont yng Ngharrog, bydd y daith yn parhau ar hyd y ffordd gefn tawelach i Glyndyfrdwy. Mae'r adran hon o'r daith yn wastad yn bennaf. Grŵp 4 Gadael Llangollen 12:15                      Pellter 6.4 milltir
Ymuno â'r daith yn y bont yng Nglyndyfrdwy, mae’r adran hon o'r daith yn wastad yn bennaf ond gyda ychydig o ddringo i fyny'r bryniau.

Grŵp 5-Gadael Llangollen 2:00                        Pellter 1.5 milltir Ymuno â'r daith yn y Pont gadwyn, mae’r adran hon o'r daith yn addas i blant bach a rhai mewn pramiau. Mae'r adran hon yn dilyn llwybr y gamlas ac wedi ei ail-wynebu yn ddiweddar. Mae llethr oddeutu 30/40 llath i fyny'r bryn ar y diwedd.

Beth sy’n rhaid i mi wi wneud?

I gofrestru ar gyfer y daith e-bostiwch taithtesni@iwt.co.uk neu edrychwch ar ein gwefan Facebook neu Twitter i gael ffurflen gofrestru. Ar ôl i chi gofrestru fe afonnir pecyn gwybodaeth allan i chi â fydd yn cynnwys manylion ar gyfer y daith, llwybrau, amserlen cludiant a bandiau garddwn ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan er mwyn iddynt gael lluniaeth ysgafn ar ddiwedd y daith.

Yn ogystal a’r pecyn gwybodaeth bydd hefyd gwefan JustGiving, cyfrif Twitter(@taithtesni) a tudalen Facebook Taith Tesni – â fydd yn cynnwys yr holl wybodaeth a fydd angen arnoch fel hyfforddiant, nawdd, rhagolygon tywydd yn agosach at yr amser ac atebion i unhryw gwestiynnau ynghlyn a’r daith. 

Faint fydd disgwyl i mi ei godi?

Mae hi fyny i bob cerddwr / teulu unigol i ennill cymaint o nawdd ag y gallant. Mae yna gymaint o bobl, yn gweithio'n galed i gynifer o achosion teilwng,  gellir codi arian fod yn anodd. Gall fod yn syniad gofyn i 50 o ffrindiau / cymdogion i noddi chi am £1. Byddai eich £50 ac ein £50 yn rhoi £100 i Ambiwlans Awyr Cymru.

Unhryw Gyngor?

Argymellir i chwi wisgo dillad cyfforddus, cymryd diod ac pharatoi ar gyfer y glaw a heulwen trwy bacio cot lâw ac eli haul.
Ac ar ddiwedd y daith?
Bydd lluniaeth ysgafn ar gael ar gyfer cerddwyr. 
Rydym yn gobeithio y bydd llawer o ffrindiau, aelodau o'r teulu, cydweithwyr a phawb â oedd yn adnabod Tesni yn gallu cymryd rhan yn y diwrnod.

Mae Helpu i godi arian, at achos teilwng iawn yn er cof am Tesni yn rhywbeth y byddai Tesni yn falch iawn ohono!!!

Cofion cynnes,

Carole Williams

Am ragor o fanylion am ‘Taith Tesni’ e-bostiwch taithtesni@iwt.co.uk  

 Gwybodaeth Arall

Mae ras beicio Etape Cymru yn cael ei gynnal ar yr un diwrnod. Mae’n posibl y gall y ras effeithio eich trefniadau teithio i Langollen yn y bore, felly byddai’n fanteisiol i edrych ar y wefan. http://humanrace.co.uk/events/cycling/etape-cymru

Bydd dŵr yn cael ei ddosbarthu ar hyd y daith, bydd lleoliadau rhain yn cyd-fynd gyda dechrau pob taith newydd.

 

        Taith Tesni

            Arranged by Ifor Williams Trailers in memory of the life of

      Tesni Lois Edwards

to show support to Tesni’s father, Jason Edwards, mother,   Dwysan Rowena and their families.

Dear All,

It was with great sadness, that just over a year ago we came to hear the news that Tesni, daughter of Jason and Dwysan and sister to Morgan and Findlay had sadly passed away. The feeling of uselessness, in being unable to help alleviate the pain for Tesni’s family was overwhelming for us all.

Tesni was a beautiful person, in the midst of embracing the adventures of life and on the cusp of making decisions that would have defined her future path. A huge hole has been left in the hearts of all those who knew and loved her.

Despite the best efforts of the Wales Air Ambulance crew to reach Tesni and take her to hospital, sadly Tesni’s condition meant those involved medically, could not help her.

In November last year our Company liaised with Jason and Dwysan to discuss a fitting way of honouring Tesni’s memory. We jointly decided that when the time was right, we would organise a sponsored walk with Tesni’s family and friends, work colleagues of Jason and Dwysan and all those wishing to walk in remembrance of Tesni’s life and show their support to her family.

Our thanks goes to Mr. Dafydd Morris (Assistant Head) and Mr. Martin Froggit (Headmaster).  They have helped liaise with Tesni’s classmates, yeargroup, teachers and pupils of Ysgol Dinas Brân to make this walk and fundraising appeal an event that shows wrapped around support  from those who loved and cared for Tesni and also those who wish to bring comfort to Dwysan and Jason.

What organisation are we raising funds for?Along with the Company, Jason and Dwysan have nominated The Wales Air Ambulance to be the beneficiary of all funds raised in Tesni’s name. For every £1 raised in sponsorship for ‘Taith Tesni’, Ifor Williams Trailers pledge to endeavour to donate a further £1 of matched funding.

Why is The Wales Air Ambulance service vital for all of us?

Wales Air Ambulance is an ALL WALES charity providing emergency air cover for those who face life-threatening illness or injuries.

The charity’s three helicopters are confronted with a diverse and challenging landscape; over 8,000 sq. miles of remote countryside, bustling towns and cities, mountain ranges, and 800 miles of coastline.

A patient’s chances of survival and early recovery are increased if they receive the right care within the first hour, accepted as the Golden Hour. The fast response times and the expert medical care provided by the Wales Air Ambulance crews gets patients to the care they need in the quickest possible time. Each mission on average costs £1500.

How can I help?

All donations and sponsorship on this Just Giving page will go directly to the Wales Air Ambulance. Many thanks to all those who have supported the cause so far, your generosity is truly appreciated. You can sponsor individuals or all the walkers by completing one of the many sponsorship forms held by the registered walkers.

When is the sponsored walk?

Sunday 14th September starting at 10.45am

Which route will the walk take?

Following the general direction of the route taken by Tesni to get to school, we have chosen to walk from Cynwyd to Llangollen via the old railway track and the quieter back roads.

We will meet at Llangollen Tower sports fields SAT NAV: LL20 8TE where there is plenty of space for everyone to park their cars. Coaches will be provided to transport each group to the start of their walk.

Group 1   Depart Llangollen 10.00am              Distance 14 miles

Departing from the front of the factory in Cynwyd at 10.45am, the walk will follow the route of the old railway alongside the River Dee. This section of the walk is mainly flat.

Group 2   Depart Llangollen 10.45am              Distance 12 miles

Departing from the car park in front of the IWT Sales Centre in Corwen at 11.15am, the walk will go through the town of Corwen, over the River Dee Bridge and along the quieter back road to Carrog. This section of the walk is mainly flat.

Group 3   Depart Llangollen 11.45am              Distance 8.8miles

Joining the walk on the back road beyond the bridge at Carrog, the walk will continue along the quieter back road to Glyndyfrdwy. This section of the walk is mainly flat.

Group 4   Depart Llangollen 12.15am              Distance 6.4miles

Joining the walk at the bridge in Glyndyfrdwy this section of the walk is mainly flat with a number of uphill ascents.

Group 5 – Depart Llangollen 2.00pm               Distance 1.5miles

Joining the walk at the Chainbridge this section of the walk is suitable for small children and those in prams. This section follows the canal path and has recently been re-surfaced. There is a 30/40 yard uphill slope at end.

What do I need to do?

To register for the walk simply email taithtesni@iwt.co.uk or see our Facebook or Twitter pages for a registration form. Once registered an information pack will be sent out to you which will include details for the walk, routes, transportation timetable and wristbands for the participants.

As well as a registration pack there will be a JustGiving Page, a Twitter account (@taithtesni) and a Facebook event Taith Tesni – which will include all the information you need regarding training, sponsorship, weather updates nearer the time and answer any questions regarding the walk.

How much will I be expected to raise?

It is up to each individual walker/family to gain as much sponsorship as they can. There are so many people, working hard for so many worthy causes, that fundraising can be difficult. It may be an idea to ask 50 friends/neighbours to sponsor you for £1. Your £50 and our £50 would give The Wales Air Ambulance £100.

Any advice?

It is recommended that you wear comfortable shoes/walking boots, take a drink and are prepared for both the rain and sunshine by packing a waterproof jacket and sun cream.

And at the end of the walk?

Light refreshments will be made available for walkers.

We hope that as many friends, family members, work colleagues and all those who knew Tesni will be able to take part in the day. Helping to raise money, for this very worthy cause in remembrance of Tesni is something Tesni would be pleased about!!!

Best regards,


Carole Williams


For further information on ‘Taith Tesni’ email taithtesni@iwt.co.uk  


About the charity

The Wales Air Ambulance Charity provides advanced life-saving emergency care for everyone in Wales, 24 hours a day, 365 days a year. We are a ‘mobile emergency department’ that relies entirely on donations to keep our helicopters in the air and rapid response vehicles on the road.

Donation summary

Total raised
£4,949.00
+ £1,091.00 Gift Aid
Online donations
£4,949.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.