Cardiff Christmas

The Cardiff Christmas Dinner 2023

Fundraising for VOICES FROM CARE
£6,258
raised of £10,000 target
by 126 supporters
Donations cannot currently be made to this page
VOICES FROM CARE

Verified by JustGiving

RCN 1108430

Story


Story

Last year, a group of hosts in and around Cardiff, some from CASCADE, worked together to provide Christmas dinner and a celebration for care-experienced people. The team were filled with nerves ahead of the big day, with referrals still coming in up to the week before Christmas. A chef volunteered three days of their time to make sure dinner was cooked to perfection, with food donated from Milk and Sugar, the Principality Stadium, and residents in the community.

After a welcome message from First Minister Mark Drakeford, everyone tucked into dinner. The food was so good most people went back for a second helping. After dinner, guests were presented with hand picked gifts from a local elf and were able to pick a handmade quilt provided by Quilts for Care Leavers. There were very few dry eyes in the room.

Some young people got in touch afterwards to tell us what the day had meant for them:

“[We] just wanted to send the biggest thank you ever to the team for the event on Christmas day. We were honestly overwhelmed by the feeling of inclusion throughout the whole day and wished we could do something to express our gratitude for the obvious amount of work that went into making it happen. Over the years, [we] have spent many Christmases in many different places with different people, and although we are always so grateful, there is always an underlying feeling that we were intruding. Our 2022 Christmas day was the first year that we didn’t feel that. Having an event specifically for individuals in our position, and to be surrounded by others in similar boats, was the warmest and most incredible feeling; for once we didn’t feel like the ‘add-on’; we felt like we were fully part of something and were meant to be there. From the gifts and food, to the chats and activities, the laughter, kindness and warmth that everyone on the team brought, we just wanted to say thank you. So much, for everything.”

With feedback like that, how could we not be motivated to do it all again? Care-experienced guests, who would otherwise be alone on Christmas Day, will once again be invited from a 30-mile radius of Cardiff and transport will be provided for them. They will receive gifts, dinner and the day will be filled with fun activities. You can refer young people by filling out an expression of interest form. A link can be found on: https://www.exchangewales.org/the-cardiff-christmas-dinner-2023/

It can only work if people get involved. Last year, volunteers came from all different backgrounds, and of all ages. Ffion, our youngest volunteer, made the venue look stunning, and was a positive beacon throughout the day. This is what she had to say about the experience:

“I loved volunteering on Christmas Day. It was great meeting the young people; we chatted, played games and did some arts and crafts. The Christmas dinner was delicious and the best bit was watching everyone open their presents. I will definitely be getting involved again this year!”

Ffion

If you are interested in volunteering, you can contact us so we can match your skills and availability to the work. You don’t need to be available on the day, there are plenty of things to do before the big day.

The volunteers are raising money for the event, with funds raised being managed by the registered charity Voices from Care. They are also on the look-out for high-quality gifts and decorations for the event. Anyone wishing to help can email thecardiffchristmasdinner@gmail.com

~~~~~~~~~~~~~~~~

Y llynedd, bu grŵp o westywyr yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, rhai o CASCADE, yn cydweithio i ddarparu cinio Nadolig a dathliad i bobl â phrofiad o ofal. Roedd y tîm yn nerfus iawn cyn y diwrnod mawr, gydag atgyfeiriadau’n dal i gyrraedd hyd at yr wythnos cyn y Nadolig. Gwirfoddolodd cogydd am dridiau i sicrhau bod y cinio yn cael ei goginio’n berffaith, gyda Milk and Sugar, Stadiwm Principality, a thrigolion y gymuned yn cyfrannu’r bwyd.

Yn dilyn neges o groeso gan y Prif Weinidog Mark Drakeford, dechreuodd pawb ar y bwyd. Roedd y pryd mor flasus fel yr aeth y rhan fwyaf o bobl yn ôl i gael mwy. Ar ôl cinio, cyflwynwyd anrhegion oedd wedi’u dewis yn ofalus i’r gwesteion gan goblyn lleol a chawsant ddewis cwilt wedi’i wneud â llaw hefyd, a gyflwynwyd gan Quilts for Care Leavers. Prin oedd y bobl yn yr ystafell na chollodd ddeigryn.

“Roedden ni am anfon y diolch mwyaf erioed i’r tîm am y digwyddiad ddydd Nadolig. Roedd y teimlad o gael ein cynnwys drwy gydol y dydd bron yn drech na ni ac roedden ni am wneud rhywbeth i fynegi ein diolch am y llwyth amlwg o waith a wnaed i sicrhau ei fod yn digwydd. Dros y blynyddoedd rydyn ni wedi treulio sawl Nadolig mewn llefydd gwahanol gyda phobl wahanol, ac er ein bod bob amser mor ddiolchgar, mae teimlad wastad ein bod yn ymyrryd. Dydd Nadolig 2022 oedd y tro cyntaf i ni beidio â theimlo hynny. Roedd cael digwyddiad yn benodol ar gyfer unigolion yn ein sefyllfa ni, gyda phobl mewn sefyllfa debyg o’n cwmpas, yn deimlad cynnes ac anhygoel; am unwaith doedden ni ddim yn teimlo fel yr ‘add-on’; roedden ni’n teimlo ein bod ni’n rhan lawn o rywbeth, a’n bod yn perthyn. O’r anrhegion a’r bwyd, i’r sgyrsiau a’r gweithgareddau, y chwerthin, y caredigrwydd a’r cynhesrwydd a ddaeth gyda phawb yn y tîm, roeddem ni eisiau dweud diolch o galon, am bopeth.”

Gydag adborth o’r fath, sut allen ni beidio â gwneud y cyfan eto? Bydd pobl â phrofiad ofal, a fyddai fel arall yn treulio Dydd Nadolig ar eu pen eu hunain ac sydd o fewn radiws o 30 milltir o Gaerdydd, unwaith eto yn cael gwahoddiad, a bydd trafnidiaeth yn cael ei darparu ar eu cyfer. Byddan nhw’n derbyn anrhegion, cinio a diwrnod yn llawn gweithgareddau hwyliog. Gallwch atgyfeirio pobl ifanc trwy lenwi ffurflen mynegi diddordeb.

Dim ond os yw pobl yn cymryd rhan fydd hyn yn gweithio. Y llynedd, daeth gwirfoddolwyr o bob math o gefndiroedd gwahanol a phob oed. Llwyddodd Ffion, ein gwirfoddolwr ieuengaf, i wneud i’r lleoliad edrych yn syfrdanol, ac roedd yn anhepgor drwy gydol y dydd. Dyma oedd ganddi hi i’w ddweud am y profiad:

“Roeddwn i wrth fy modd yn gwirfoddoli dros Ddydd Nadolig. Roedd yn wych cwrdd â’r bobl ifanc; fe sgwrsion ni, chwarae gemau a gwneud celf a chrefft. Roedd y cinio Nadolig yn flasus a’r peth gorau oedd gwylio pawb yn agor eu hanrhegion. Byddaf i’n bendant yn cymryd rhan eto eleni!”

Ffion

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, gallwch lenwi’r ffurflen hon i ni gael cydweddu eich sgiliau a’ch argaeledd gyda’r gwaith. Does dim angen i chi fod ar gael ar y dydd, mae digon o bethau i’w gwneud cyn y diwrnod mawr.

Mae’r gwirfoddolwyr yn codi arian ar gyfer y digwyddiad, gyda’r arian a gesglir yng ngofal yr elusen gofrestredig Lleisiau o Ofal (VfC). Maen nhw hefyd yn chwilio am anrhegion ac addurniadau o safon uchel ar gyfer y digwyddiad. Gall unrhyw un sy’n dymuno helpu ebostio thecardiffchristmasdinner@gmail.com


About the charity

VOICES FROM CARE

Verified by JustGiving

RCN 1108430
Created via charity sign up service.

Donation summary

Total raised
£6,257.41
Online donations
£6,257.41
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.