Catrin Eldred

Her Plant Dewi ~ Plant Dewi Challenge

Fundraising for St David's Diocesan Council for Social Responsibility
£2,100
raised of £1,500 target
by 59 supporters
Donations cannot currently be made to this page
We provide vital support to families to improve outcomes for children

Story

Thanks for taking the time to visit my JustGiving page.

HER PLANT DEWI ~ PLANT DEWI CHALLENGE

Mae tîm Plant Dewi mor ddiolchgar am yr holl gefnogaeth rydym wedi ei cael yn ddiweddar, ond nid yw'r cyfnod anodd hwn drosodd eto, ac ni fydd am dipyn o amser.

Dros y misoedd nesaf, fel elusen, ni fyddwn yn gallu parhau â'n dulliau arferol o godi arian, bydd ein siop elusennol yn aros ar gau am tipyn mwy o amser a byddwn yn colli incwm hanfodol arall.

Mae'r prosiectau yn ymestyn allan i gannoedd o deuluoedd pob mis, ac ers i ni orfod cau ein grwpiau a'n canolfannau, mae ein staff ymroddgar dal mewn cysylltiad gyda'r teuluoedd yma.

Mae staff Plant Dewi yn mynd i fod yn ymgymryd â’r her 2.6, gan ddechrau ar y 1af o Fai, a byddwn yn gwneud amrywiaeth o bethau am 26 diwrnod. Byddwn yn rhannu'r rhain gyda chi dros yr wythnos nesaf ac rydym yn gobeithio y gallwn godi rhywfaint o arian sydd wir ei angen i gefnogi'r sefydliad.

Yn ogystal â hyn, bydd rhai o staff Plant Dewi, ar y cyd, yn cerdded y pellter o'r swyddfa yng Nghaerfyrddin i Eglwys Gadeiriol Tyddewi, sydd yn 46 milltir, pob wythnos ym mis Mai. Unwaith eto, rydym yn gwneud hyn am achos da iawn a byddwn yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth i'n cadw'n frwdfrydig.

The Plant Dewi team are so grateful for all the support we’ve had recently, but this difficult time is not over yet, and it won’t be for some time.

Over the coming months, as a charity, we will be unable to continue with our usual methods of fundraising, our charity shop will remain closed for the foreseeable future and we look to lose other essential income.

Plant Dewi projects reach out to hundreds of families every month, and since we have had to close our groups and centres, our dedicated staff continue to keep in contact with these families.

Plant Dewi staff are going to be taking on the 2.6 challenge, starting on the 1st May, and will be undertaking a range of activities for 26 days. We will share these with you over the next week and we hope we can raise some much needed funds to support the organisation.

As well as this, some Plant Dewi staff will be collectively walking the distance from the office in Carmarthen to St Davids Cathedral, which is 46 miles, every week in May. Again, we're doing this for a very good cause and your support to keep us motivated will be very much appreciated.

About the charity

Plant Dewi nurture families and strengthen communities across the Diocese of St Davids. We work with families to empower them to bring about positive changes in their lives, giving them hope and a sense of belonging through our supportive community based groups, centres and projects.

Donation summary

Total raised
£2,100.00
+ £252.50 Gift Aid
Online donations
£2,100.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.