Regrow Borneo

Regrow Borneo

Fundraising for Cardiff University
£26,189
raised
by 394 supporters
Donations cannot currently be made to this page
Cardiff University

Verified by JustGiving

RCN 1136855
We fund world-class research to accelerate life-changing discoveries.

Story

Carbon Mitigation, Reforestation & Supporting Communities...
One Hectare at a Time
 

We all have a part to play in addressing the Climate and Ecological Emergency.    

Regrow Borneo is a reforestation program that goes beyond simple carbon sequestration; restoring forests in a way that will also support wildlife and conservation, while improving livelihoods for local communities. 

Globally, reducing our carbon emissions is a priority, but urgent action to mitigate our current emissions and draw down past emissions is also crucial. Tropical forests are extremely efficient at removing CO2 from the atmosphere and storing it as wood or in soil. A healthy, mature hectare of Bornean rainforest will store between 550 and 1100 tonnes of CO2. 

Regrow Borneo can help you; your institution, business or community mitigate your carbon emissions in a sustainable, ethical, and transparent way. 

The project plants trees in the Lower Kinabatangan Wildlife Sanctuary, Sabah, Malaysia. Since the 1980s, three quarters of the area’s tropical rainforest has been lost to deforestation, largely from the expansion of palm oil plantations. This threatens many endangered species and contributes to climate change, while negatively effecting local communities 

Did you know? 

  • People living in the UK generate an average of 10.5 tonnes of
    CO2 equivalent per year

  • The UK produces an estimated 354 million tonnes of CO2 (MtCO2), per year. At present, the UK is not on track to meet its carbon reduction targets, with the transport sector, energy
    supply, buildings, and agriculture accounting for the majority of GHG emissions.

  • Our impact is not equal: the greater your income the greater your carbon footprint. The richest 1% of the world's population generate an average of 75 tonnes of CO2 per year (twice the carbon emissions of the poorest 50% of the world’s population).   

  • Air travel has a significant impact on your carbon footprint. If you are undertaking essential travel you can donate recommended amounts based on distance flown or simply donate what you can afford. Please refer to our recommended donation map https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0016/1701124/Regrow_Borneo_map_final-1.pdf 


Help us grow! Your donation will support the ethical and transparent restoration of the Bornean rainforest, where trees will be grown, planted, and maintained by local communities paid a fair wage.

Trees planted by the project will be monitored and
maintained for 3 years, to ensure a healthy start.   

We have identified a further 7,500 hectares that we can restore, within protected lands. On average*, it costs £2 for us to plant a tree and £5,000 to restore a hectare of rainforest.   

Donate today


Average Cost*
Plant 1 Tree
 £2
Plant 10 Trees
 £20
Plant 50 Trees
 £100
Restore one hectare of Rainforest  
 £5,000

 Please donate what you can afford. It all makes a difference.

 * We work across a number of different sites, with different challenges and conditions, such as soil type, flooding frequency, and level of degradation in each section of forest.  We select an appropriate mix of native trees for each area and work around any surviving trees.  As a result, the number of saplings needed to restore a hectare to its optimum density can vary. For example, a seasonally flooded peatland forest requires planting at a higher density than a floodplain forest. We will always publish our locations and planting densities for transparency and accountability. 

Our research 

Our project is research led and the first of its kind by a UK University. 

We track the growth of our planted trees, their carbon sequestration
rates as well as the social, environmental, and economic
impacts of your donation.  Our aim is to find the best possible model for tropical forest restoration that could be replicated across the world.  

By opting in for updates, we will keep you informed of our progress. 

Plant a tree and regrow the rainforest! 

To find out more about Regrow Borneo please
follow this link: 
http://blogs.cardiff.ac.uk/sustainableplaces/2019/07/26/regrow-borneo-and-leadership-in-the-face-of-the-climate-crisis/ 

CYMRAEG

Lliniaru Carbon, Ailgoedwigo a Chefnogi Cymunedau
... Un Hectar ar y Tro

Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth fynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol. 

Rhaglen ailgoedwigo yw Aildyfu Borneo sy'n mynd y tu hwnt i ddal a storio carbon; gan adfer coedwigoedd mewn ffordd a fydd hefyd yn cefnogi bywyd gwyllt a chadwraeth, gan wella bywoliaethau i gymunedau lleol ar yr un pryd. 

Ar lefel byd eang, mae yna angen brys i leihau ein hallyriadau carbon, ond mae cymryd camau i liniaru ein hallyriadau cyfredol a gwneud yn iawn am allyriadau'r gorffennol hefyd yn hanfodol. 

Mae coedwigoedd trofannol yn hynod effeithlon wrth dynnu CO2
o'r atmosffer a'i storio fel pren neu mewn pridd.
Gall hectar iach, o goedwig law aeddfed yn Borneo storio rhwng 550 a 1100 tunnell o CO2

Gall Aildyfu Borneo eich helpu chi; eich sefydliad, busnes neu gymuned i liniaru'ch allyriadau carbon mewn ffordd gynaliadwy, foesegol a thryloyw. 

Mae'r prosiect yn plannu coed yn noddfa bywyd gwyllt y Kinabatangan Isaf yn Sabah, Malaysia. Ers yr 1980au, mae tri chwarter coedwig law drofannol yr ardal wedi cael ei golli i ddatgoedwigo, yn bennaf o
ganlyniad i ehangu planhigfeydd olew palmwydd. Mae hyn yn peryglu llawer o rywogaethau dan fygythiad ac yn cyfrannu at newid hinsawdd, gan effeithio'n negyddol ar gymunedau lleol 

A wyddoch chi?

 • Ar gyfartaledd, mae pobl sy'n byw yn y DU yn cynhyrchu cyfartaledd o 10.5 tunnell o CO2yr un, y flwyddyn.

 • Mae'r DU yn cynhyrchu amcangyfrif o 354 miliwn tunnell o CO2 (MtCO2), y flwyddyn. Ar hyn o bryd, nid yw'r DU ar y trywydd iawn i gyrraedd ei thargedau lleihau carbon. Y sectorau trafnidiaeth, ynni, adeiladau ac amaethyddiaeth sy'n gwneud y cyfraniadau mwyaf.

• Nid yw effaith pawb yn gyfartal: po fwyaf eich incwm, po fwyaf eich ôl troed carbon. Mae'r 1% cyfoethocaf o boblogaeth y byd yn cynhyrchu 75 tunnell o CO2 y flwyddyn ar gyfartaledd (dwywaith allyriadau carbon y 50% tlotaf o boblogaeth y byd).

 • Mae hedfan yn cael effaith sylweddol ar eich ôl troed carbon. Os ydych chi'n ymgymryd â theithio hanfodol gallwch roi symiau a argymhellir yn seiliedig ar bellter a hedfanwyd neu gallwch gyfrannu beth bynnag y gallwch ei fforddio, cyfeiriwch at ein map o roddion a argymhellir:

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0016/1701124/Regrow_Borneo_map_final-1.pdf

Helpwch ni i dyfu!

Bydd eich rhodd yn cefnogi gwaith adfer coedwig law sy’n foesegol a thryloyw, lle bydd coed yn cael eu tyfu, eu plannu a'u cynnal gan gymunedau lleol sy'n derbyn cyflog teg. Bydd unrhyw goed sy'n cael eu plannu yn cael eu monitro a'u cynnal am 3 blynedd, er mwyn sicrhau’r cychwyn gorau posibl.

Mae yna hyd at 7,500 hectar y gallwn eu hadfer, o fewn tiroedd gwarchodedig yn y Kingabatangan. Ar gyfartaledd, mae'n costio £2 i ni blannu coeden a £5,000 i adfer hectar cyfan o goedwig law. 

Cefnogwch ein gwaith

Gwerthfawrogwn cyfraniadau o bob swm; mae pob un yn gwneud gwahaniaeth


Cost Cyfartalog*

Plannu coeden

 £2

Plannu 10 coeden

 £20

Plannu 10 coeden

 £100

Adfer 1 hectar o goedwig law  

 £5,000

 * Rydym yn gweithio ar draws nifer o wahanol safleoedd o fewn y goedwig, sy’n cynnig amodau gwahanol o ran y math o bridd, amlder llifogydd, a pha mor ddiraddedig ydy’r ardal honno o’r goedwig. Detholwn gymysgedd priodol o goed brodorol i’r ardal dan sylw a gweithio o amgylch unrhyw goed sydd wedi goroesi yn yr ardal. Mae hyn yn golygu y gall nifer y glasbrennau sydd eu hangen i adfer hectar i'w “ddwysedd delfrydol” amrywio.  Er enghraifft, rhaid plannu ar dwysedd uwch mewn coedwig mawndir sydd wedi'i gorlifo'n dymhorol nag mewn ardaloedd eraill.  Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth ar y gwahanol leoliadau a'n dwyseddau plannu er pwrpasau tryloywder ac atebolrwydd.

Ein hymchwil 

Mae Aildyfu Borneo hefyd yn brosiect ymchwil a'r cyntaf o'i fath gan Brifysgol yn y DU. Rydym yn olrhain twf y coed a blannwn, eu cyfraddau atafaelu carbon yn ogystal ag effeithiau cymdeithasol,
amgylcheddol ac economaidd y gwaith.  Ein nod yw dod o hyd i'r model gorau posibl ar gyfer adfer coedwigoedd trofannol y gellid ei efelychu ledled y byd. Trwy ddewis i dderbyn diweddariadau, byddwn yn eich hysbysu am ein cynnydd. 

I ddarganfod mwy am Aildyfu Borneo dilynwch y
ddolen hon:
http://blogs.cardiff.ac.uk/sustainableplaces/2019/07/26/regrow-borneo-and-leadership-in-the-face-of-the-climate-crisis/ 

https://www.cardiff.ac.uk/cy/sustainable-places/research/projects/regrow-borneo


About the charity

Cardiff University

Verified by JustGiving

RCN 1136855
Support Cardiff University’s neuroscience and mental health, and cancer research. By supporting the next generation of researchers, you can help accelerate life-changing discoveries to improve prevention, diagnosis, and treatment for people living with a wide range of conditions.

Donation summary

Total raised
£26,188.27
+ £2,389.24 Gift Aid
Online donations
£21,188.27
Offline donations
£5,000.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.