Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

97 %
£14,559
raised of £15,000 target
by 153 supporters
Donate
Regrow Borneo avatar
Regrow Borneo

Regrow Borneo

Fundraising for Cardiff University

97 %
£14,559
raised of £15,000 target
by 153 supporters
Donate

Cardiff University

We fund research and talented students... to save, change and enrich lives.

Charity Registration No. 1136855

Story

Donate to Regrow Borneo if you have to fly!

We all know we should fly less, but sometimes, taking a flight is unavoidable.

You can help balance the impact of your flight's carbon emissions by donating to Regrow Borneo. We will use your donation to replant trees lost to deforestation.

To get an idea of a suggested donation amount based on your flight, use our recommended donation map in the image above.

Or please donate as much as you can afford. We are also pleased to accept donations to support our conservation work that are not related to your personal travel.

Three quarters of the tropical rainforest in Lower Kinabatangan, Borneo has been lost to deforestation, largely due to the expansion of palm oil
plantations
. Deforestation threatens endangered species and contributes to climate change.Your donation will support the ethical and transparent restoration of the Borneo rainforest, where trees will be grown, planted, and maintained by local communities paid a fair wage.

By stating you want to be kept up to date by Regrow Borneo when you donate, you’ll be able to follow the pathway of your donation. We will provide you with ongoing research findings on the amount of carbon taken out of the atmosphere as we track the growth of our planted trees as well as other social, environmental and economic impacts of your donation. 

By supporting Regrow Borneo you will help take carbon out of the atmosphere AND support the diverse habitat by re-growing the rainforest. It costs just £2 to plant and maintain a tree for 3 years.

Plant a tree and regrow the rainforest!

To find out more about Regrow Borneo please follow this link:
http://blogs.cardiff.ac.uk/sustainableplaces/2019/07/26/regrow-borneo-and-leadership-in-the-face-of-the-climate-crisis/

Rhoi i Aildyfu Borneo os oes rhaid i chi hedfan!

I gael syniad o faint rydym yn awgrymu eich bod yn ei roi yn seiliedig ar eich hediad, defnyddiwch ein map rhoddion argymelledig ar y ddelwedd uchod.

Neu rhowch cymaint ag y gallwch ei fforddio.

Rydym i gyd yn gwybod y dylem ni hedfan lai, ond weithiau mae hedfan yn anochel.

Gallwch helpu i gydbwyso effaith eich allryiadau hedfan drwy roi i Aildyfu Borneo fydd yn defnyddio eich rhodd i ailblannu coed a gollwyd oherwydd digoedwigo.

Mae tri chwarter y goedwig drofannol yn Kinabatangan Isaf, Borneo wedi'i cholli i ddatgoedwigo, yn bennaf oherwydd ymestyn planhigfeydd olew palmwydd. Mae datgoedwigo yn bygwth anifeiliaid mewn perygl ac yn cyfrannu tuag at newidd yn yr hinsawdd. Bydd eich rhodd yn cefnogi'r broses o adfer coedwig law Borneo mewn ffordd foesegol a thryloyw, lle bydd coed yn cael eu tyfu, eu plannu a'u cynnal gan gymunedau lleol sy'n cael cyflog teg.

Drwy danysgrifio i'n cylchlythyr ar ol i chi roi, byddwch chi'n gallu dilyn hynt eich rhodd. Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am y canfyddiadau ymchwil diweddaraf ar faint o garbon sydd wedi'i dynnu allan o'r atmosffer wrth i ni dracio twf ein coed yn ogystal ag effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd eraill eich rhodd.

Drwy gefnogi Aildyfu Borneo, byddwch yn helpu i dynnu carbon o'r atmosffer AC yn cefnogi'r cynefin amrywiol drwy aildyfu'r goedwig law. Dim ond £2 mae'n ei gostio I blannu a chynnal coeden am 3 blynedd.

Plannwch goeden ac aildyfu'r goedwig law!

I ganfod rhagor am Aildyfu Borneo, dilynwch y ddolen hon: http://blogs.cardiff.ac.uk/sustainableplaces/2019/07/26/regrow-borneo-and-leadership-in-the-face-of-the-climate-crisis/

Photos

2

Supporters

153