Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

£1,020.00
raised by 36 supporters
Donate
Eisteddfod Genedlaethol Cymru avatar
Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Taith Gerdded Beryl Vaughan

Fundraising for Eisteddfod Genedlaethol Cymru

£1,020.00
raised by 36 supporters
Donate
  • Event: Taith Gerdded Beryl Vaughan, 05 May 2014 to 31 Jul 2015

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddfod yn ddibynnol ar gefnogaeth y cyhoedd ac yn ddiolchgar am bob cymorth. Byddwn yn sicrhau bod eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth / We are dependent on public goodwill and support, and are grateful for all gifts, which will help with our work. Diolch i chi - www.eisteddfod.org.uk

Charity Registration No. 219171

Story

Dwi'n gwisgo fy esgidiau cerdded ac am fynd ati i grwydro Llwybr yr Arfordir ar hyd arfordir gorllewinol Cymru i gasglu arian a chodi ymwybyddiaeth am Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau a gynhelir rhwng 1-8 Awst eleni.

Mae yna ddywediad am fwynder Maldwyn yn does, a dyma gyfle i mi fynd â’r mwynder yma ar hyd arfordir Cymru, a dangos i bawb ein bod ni wirioneddol am roi croeso arbennig i bobl o bob ardal i Sir Drefaldwyn flwyddyn nesaf. Fy ngobaith yw annog cerddwyr o bob oed a gallu boed yn Gymraeg neu ddi-Gymraeg i ymuno am ddiwrnod neu am gymal o gerdded ar y tro.

Gyde dros hanner y daith wedi'w chwblhau, gweler isod fanylion y cymalau gweddilliol a'r dyddiadau.  Am wybodaeth bellach, cysyllter gyda Swyddfa’r Eisteddfod ar 0845 4090 400 neu gwyb@eisteddfod.org.uk

Ebrill 23ain hyd  Ebrill 28ain
Sir Gaerfyrddin a gorffen Sir Benfro
Dinbych Y Pysgod i Pentywyn
Pentywyn i Sancler
Sancler i Llangain
Sir Gaerfyrddin /Gwyr
Llangain i Llansaint
Llansaint i Llanelli
Llanelli i Crofty.

Mai 9fed i 11eg
Gwyr/Abertawe
Crofty i Hillend
Hillend i Oxwich
Oxwich i Abertawe Afon Tawe

Mai 21ain i 24ain
Y Gogledd
Abergwyngregyn i Llandudno  Glan y Gorllewin
Llandudno i Pensarn
Pensarn i Maesglas
Maesglas i Ffin Gaer a dyna orffen y rhan gogleddol

Mehefin 13eg i 15fed
Bae Abertawe /Arfordir De Cymru
Abertawe i Margam
Margam i Aberogwr
Aberogwr i Silstwn

Mehefin 19eg i 21ain
Arfordir De Cymru
Silstwn i Y Sili
Y Sili i Caerdydd Parc Tredelerch
Caerdydd Parc Tredelerch i Gwlyptiroedd Casnewydd

Gorffennaf 4ydd i 6ed
Arfordir De Cymru
Gwlyptiroedd Casnewydd i Cyffordd Twnel Hafren
Cyffordd Twnel Hafren i Casgwent

Ar diwrnod olaf un Borth i Fachynlleth i gwblhau’r daith

Diolch ymlaen llaw am bob cefnogaeth a chyfraniad.

Beryl


I'm putting my walking boots on to walk the Coastal Path along the western Welsh coast to raise money and awareness for Montgomeryshire and the Marches Eisteddfod which is to be held 1-8 August 2015.

There is a saying about Montgomeryshire's mildness, and here's a chance for me to take this pleasantness along the coast of Wales, to demonstrate that we really want to give a special welcome to people from to Montgomeryshire next year. My hope is to encourage walkers of all ages and abilities whether Welsh or non-Welsh speakers to join for a day or for short periods at a time.

With over half the walk completed, the remaing stages and dates are listed above. For further details, please contact the Eisteddfod Office on 0845 4090 400 or gwyb@eisteddfod.org.uk

Thank you in advance for your support and contributions.

Beryl

Photos

4
  • +2

Supporters

36